Regulamin

Warunki świadczenia usług

Alex Cosmetic

Regulamin sklepu internetowego www.alexcosmetic.plokreśla zasady składania zamówień oraz dokonywania na ich podstawie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.alexcosmetic.pl

§1 WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA,

   Właścicielem sklepu internetowego www.alexcosmetic.pl (dalej „Sklep”) jest Iwona Trzyna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Kosmetyki i Charakteryzacji z siedzibą w Katowicach, mieszczącą się przy ul. Panewnickiej 34 , NIP: 6341281291, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej – Instytut).

   Zamówienia składa się za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.alexcosmetic.pl

   Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

   Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym co najmniej: nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), telefon kontaktowy.

   Przyjęcie zamówienia do realizacji, może wymagać potwierdzenia zamówienia w formie telefonicznej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Wraz z dostarczeniem każdego zamówienia, klient otrzyma fakturę VAT oraz opcjonalnie  instrukcje montażu/użytkowania jeżeli występują.

   Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiana, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.

   W razie wątpliwości co do treści zamówienia Sklep może zwrócić się do klienta o ich wyjaśnienie i dokonanie niezbędnej korekty złożonego zamówienia.

§2 SPRZEDAŻ I DOSTAWA

   Przy składaniu zamówień klient dokonuje wyboru, spośród możliwości prezentowanych przez system Sklepu, w zakresie warunków dostawy i płatności, tj.:

   a. sposób dostawy – przesyłką kurierska (Poczta Polska), koszt wysyłki według odpowiadającego cennika operatora.

   b. sposób i termin płatności – przed dostawą przelewem bankowym, przelewem internetowym, gotówką pod adresem: Katowice, ul. Przemysłowa 3 lub płatność „za pobraniem” w momencie odbioru przesyłki.

   Zamówiony towar jest dostarczany na koszt klienta (jeżeli dotyczy).

   Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu) i dopisać hasło: …

   Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie wpływu właściwej kwoty na nasz rachunek bankowy.

   Zamówione towary są wysyłane w przeciągu 5 dni roboczych (przesyłka standard) lub w przeciągu 2 dni (przesyłka ekspres) w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym od momentu potwierdzenia zamówienia/zatwierdzenia wzoru lub daty wpływu zapłaty na nasze konto (w przypadku przedpłaty) i są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W każdym innym przypadku wszystkie zamówienia będą traktowane indywidualnie.

   Wszystkie ceny podane w Sklepie są wartościami brutto i zawierają podatek VAT, są cenami aktualnie obowiązującymi i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ceną wiążącą jest cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

   Złożone zamówienie jest traktowane jako całość. Jeśli w chwili złożenia zamówienia w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru Sklep rezerwuje sobie prawo do wydłużenia realizacji czasu zamówienia do 5 dni roboczych (przesyłka ekspres) oraz do 10 dni roboczych (przesyłka standard). Czas realizacji zamówień nietypowych ustalany będzie indywidualnie.

   Zamówienia oraz wysyłka realizowane są tylko na terytorium krajów wskazanych w systemie Sklepu.

   Należność (cenę i koszty dostawy) w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na rachunek bankowy.

§3 WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Instytut, składając stosowne  oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@alexcosmetic.pl Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, doręczany konsumentowi wraz z przesyłką, stanowi załącznik nr 2 Regulaminu .

   Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru.

   Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż wysyłka kurierem, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   Instytut niezwłocznie prześle na adres Kupującego pisemne potwierdzenie odstąpienia od umowy, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; za takowe uważa się dostarczane kosmetyki, o ile ich opakowanie dostało otwarte

   W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracanego towaru wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu  (fakturą VAT lub paragonem fiskalnym).

   Kwota odpowiadająca cenie zwróconego towaru zostanie przekazana klientowi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep przedmiotowego oświadczenia i zwracanego towaru (od dnia otrzymania ostatniego z nich).

   Wszystkie towary oferowane w Sklepie są produktami pełnowartościowymi.

   Wszelkie zwroty towaru wysyłane na koszt Instytutu nie będą przyjmowane, chyba że klient i Sklep dokonali innych ustaleń.

   Klient ma między innymi prawo do sprawdzenia:

   1) towaru przy odbiorze własnym lub

   2) zawartości przesyłki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń towaru należy spisać protokół reklamacyjny i dostarczyć do Sklepu oraz do firmy kurierskiej Poczta Polska.

   Klient powinien niezwłocznie zgłosić do Sklepu fakt braku otrzymania, przesyłki, w terminie określonym niniejszym regulaminem, pomimo przyjęcia jego zamówienia do realizacji i dokonania pełnej wpłaty.

   Zgłoszenie wszelkich reklamacji winno być wysłane na adres:info@alexcosmetic.pl i powinno zawierać opis stwierdzonych przez klienta wad.

   W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep zobowiązuje się to zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego towaru.

   Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

   Wygląd towaru może nieznacznie różnić się od prezentowanych w systemie Sklepu zdjęć. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego klienta (m.in. kolor, monitor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

   W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta, koszty związane z reklamacją, w tym w szczególności koszty przesyłki, pokrywa klient.

   Reklamacji nie podlegają:

   1) naturalne zużywanie się towaru,

   2) uszkodzenia mechaniczne – z wyjątkiem uszkodzeń opisanych w protokole spisanym podczas dostarczenia towaru do klienta,

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Szczegółowe czynności związane z realizacją zamówień w Sklepie nie wymienione w regulaminie są opisane w pozostałych częściach systemu Sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

   Instytut informuje, iż obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie zamówionej rzeczy bez wad.

   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego..

   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedniej akceptacji przez Klienta.

NOTA: Wygląd Sklepu oraz wszelkie dane, pliki, w tym pliki graficzne i niniejszy regulamin stanowią własność właściciela Sklepu, a ich kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody stanowi naruszenie praw autorskich zagrożone odpowiedzialnością karną i cywilną.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.alexcosmetic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

–„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

–Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz

ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść

bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając,

wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

–Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie

może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili

zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku

gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać,

co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/

energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę

proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.